Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 8,3


Β Παραλ. 8,3

καὶ ἦλθε Σαλωμὼν εἰς Βαισωβὰ καὶ κατίσχυσεν αὐτήν.

Β Παραλ. 8,3

Ο Σολομών επήλθεν εναντίον της Βαισωβά και την εκυρίευσε.