Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 8,16


Β Παραλ. 8,16

καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἡ ἐργασία, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐθεμελιώθη, ἕως οὗ ἐτελείωσε Σαλωμὼν τὸν οἶκον Κυρίου.

Β Παραλ. 8,16

Ετσι ετακτοποιήθη και ήλθεν εις πέρας κάθε εργασία από την ημέραν, κατά την οποίαν ο Σολομών εθεμελίωσε τον ναόν του Κυρίου, μέχρις ότου τον απεπεράτωσε.