Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 31,20


Β Παραλ. 31,20

καὶ ἐποίησεν οὕτως Ἐζεκίας ἐν παντὶ Ἰούδᾳ καὶ ἐποίησε τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲς ἐναντίον τοῦ Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ.

Β Παραλ. 31,20

Ετσι έκαμεν ο Εζεκίας καθ’ όλην την Ιουδαίαν, έπραξε δηλαδή το καλόν και ευάρεστον ενώπιον Κυρίου του Θεού του.