Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 27,6


Β Παραλ. 27,6

καὶ κατίσχυσεν Ἰωάθαμ, ὅτι ἡτοίμασε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἐναντίον Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ.

Β Παραλ. 27,6

Ετσι ο ‘ Ιωάθαμ έγινεν ισχυρός, διότι κατηύθυνε τας οδούς του ενώπιον Κυρίου του Θεού του.