Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 24,2


Β Παραλ. 24,2

καὶ ἐποίησεν Ἰωὰς τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέως.

Β Παραλ. 24,2

Ο Ιωάς έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου, εφ’ όσον χρόνον εζούσε ο αρχιερεύς Ιωδαέ.