Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 23,19


Β Παραλ. 23,19

καὶ ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπὶ τὰς πύλας οἴκου Κυρίου, καὶ οὐκ εἰσελεύσεται ἀκάθαρτος εἰς πᾶν πρᾶγμα.

Β Παραλ. 23,19

Ετοποθετήθησαν οι θυρωροί εις τας πύλας του ναού του Κυρίου, δια να μη εισέρχεται εκεί δι’ οιονδήποτε λόγον κανένας νομικώς ακάθαρτος.