Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 18,17


Β Παραλ. 18,17

καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ πρὸς Ἰωσαφάτ· οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι οὐ προφητεύει περὶ ἐμοῦ ἀγαθά, ἀλλ᾿ ἢ κακά;

Β Παραλ. 18,17

Ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Αχαάβ, είπε τότε προς τον Ιωσαφάτ· “δεν σου είπα ότι αυτός δεν προφητεύει ποτέ δι’ εμέ ευχάριστα πράγματα, παρά μόνον δυσάρεστα;”