Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 17,7


Β Παραλ. 17,7

καὶ ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀπέστειλε τοὺς ἡγουμένους αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν δυνατῶν, τὸν Ἀβδίαν καὶ Ζαχαρίαν καὶ Ναθαναὴλ καὶ Μιχαίαν, τοῦ διδάσκειν ἐν πόλεσιν Ἰούδα·

Β Παραλ. 17,7

Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του απέστειλε τους αρχηγούς του και τους υιούς των ισχυρών, τον Αβδίαν, τον Ζαχαρίαν, τον Ναθαναήλ και τον Μιχαίαν, δια να διδάσκουν εις τας πόλστου Ιούδα τον Νομον του Θεού.