Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 15,1


Β Παραλ. 15,1

Καὶ Ἀζαρίας υἱὸς Ὠδήδ, ἐγένετο ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου,

Β Παραλ. 15,1

Πνεύμα Κυρίου ήλθε κατά τον καιρόν εκείνον στον Αζαρίαν, τον υιόν του Ωδήδ.