Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 14,2


Β Παραλ. 14,2

καὶ ἐποίησε τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ.

Β Παραλ. 14,2

Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον Κυρίου του Θεού του.