Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 11,8


Β Παραλ. 11,8

καὶ τὴν Γὲθ καὶ τὴν Μαρισὰν καὶ τὴν Ζὶφ

Β Παραλ. 11,8

την Γέθ, την Μαρισάν, την Ζιφ,