Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 5,4


Βαρ. 5,4

κληθήσεται γάρ σου τὸ ὄνομα παρὰ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα· Εἰρήνη δικαιοσύνης καὶ δόξα θεοσεβείας. –

Βαρ. 5,4

Ονομα αιώνιον και ένδοξον θα δώση εις σε ο Θεός. Ονομα, που θα σημαίνη Ειρήνη δικαιοσύνης και δόξα θεοσεβείας.