Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 3,36


Βαρ. 3,36

οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν.

Βαρ. 3,36

Αυτός είναι ο Θεός μας· κανείς άλλος δεν ημπορεί να αντιμετρηθή προς αυτόν.