Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 1,5


Βαρ. 1,5

καὶ ἔκλαιον καὶ ἐνήστευον καὶ ηὔχοντο ἐναντίον Κυρίου

Βαρ. 1,5

Εκεί οι Ιουδαίοι έκλαιαν, ενήστευαν και προσηύχοντο προς τον Κυριον.