Χωρίς κατηγορία

Α Μακ. 1,46


Α Μακ. 1,46

καὶ μιᾶναι ἁγίασμα καὶ ἁγίους,

Α Μακ. 1,46

Να μολύνουν τον ιερόν ναόν και τους προσερχομένους εις αυτόν πιστούς.