Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 4,18


Α Κορ. 4,18

Ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες·

Α Κορ. 4,18

Και πρέπει αυτός εν τω μεταξύ να έλθη, διότι μερικοί με την ιδέαν, ότι τάχα εγώ δεν θα ηρχόμην προς σας, εφούσκωσαν από υψηλοφροσύνην και αλαζονείαν.