Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 14,32


Α Κορ. 14,32

καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται·

Α Κορ. 14,32

Διότι και τα χαρίσματα της προφητείας υποτάσσονται στους προφήτας και έτσι ημπορούν αυτοί να ομιλούν και να σιωπούν, όταν το κρίνουν.