Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 12,5


Α Κορ. 12,5

καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος·

Α Κορ. 12,5

Και καταμερισμοί υπηρεσιών υπάρχουν εις διαφόρους πιστούς εν τη Εκκλησίᾳ· αλλ’ ένας και ο αυτός είναι ο Κυριος, που μοιράζει αυτάς τας εκκλησιαστικάς υπηρεσίας.