Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 10,3


Α Κορ. 10,3

καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον,

Α Κορ. 10,3

Και όλοι έφαγαν την αυτήν τροφήν, το μάννα, το οποίον το Πνεύμα του Θεού τους έδιδε.