Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 10,10


Α Κορ. 10,10

μηδὲ γογγύζετε, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.

Α Κορ. 10,10

Και μη γογγύζετε εις καιρόν θλίψεων εναντίον του Θεού, όπως και μερικοί από εκείνους εγόγγυσαν και εξωλοθρεύθησαν από τον εξολοθρευτήν άγγελον.