Χωρίς κατηγορία

Α Ιω. 5,17


Α Ιω. 5,17

πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστί· καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον.

Α Ιω. 5,17

Καθε αδικία, και η πλέον μικρά παράβασις του θείου θελήματος, είναι αμαρτία. Αλλ’ υπάρχει και αμαρτία, που δεν οδηγεί προς τον πνευματικόν θάνατον.