Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,50


Α Εσδ. 9,50

ἡ ἡμέρα αὕτη ἐστὶν ἁγία τῷ Κυρίῳ, καὶ πάντες ἔκλαιον ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοῦ νόμου·

Α Εσδ. 9,50

“η ημέρα αυτή είναι αγία, αφιερωμένη στον Κυριον”. Ολοι δε κατασυγκινημένοι έκλαιαν, καθώς ήκουαν την ανάγνωσιν και ανάλυσιν του Νομου.