Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,45


Α Εσδ. 9,45

καὶ ἀναλαβὼν Ἔσδρας τὸ βιβλίον ἐνώπιον τοῦ πλήθους προεκάθητο ἐπιδόξως ἐνώπιον πάντων,

Α Εσδ. 9,45

Εις την επίσημον αυτήν θέσιν προκαθήμενος ο Εσδρας ύψωσε το βιβλίον ενώπιον όλων.