Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 9,2


Α Εσδ. 9,2

καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιε, πενθῶν ἐπὶ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ πλήθους.

Α Εσδ. 9,2

και εκεί παρέμεινεν όλην την νύκτα. Αλλά ούτε άρτον έφαγε, ούτε νερό έπιε, διότι είχε καταληφθή από βαρύ πένθος δι’ όλας τας μεγάλας αυτάς ανομίας του λαού.