Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 8,50


Α Εσδ. 8,50

ζητῆσαι παρ᾿ αὐτοῦ εὐοδίαν ἡμῖν τε καὶ τοῖς συνοῦσιν ἡμῖν τέκνοις ἡμῶν καὶ κτήνεσιν·

Α Εσδ. 8,50

δια να ζητήσωμεν από τον Θεόν κατευόδιον δι’ ημάς και δι’ εκείνους, οι οποίοι θα ευρίσκωνται μαζή μας, δια τα τέκνα μας και τα κτήνη.