Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,70


Α Εσδ. 5,70

καὶ βουλὰς δημαγωγοῦντες καὶ συστάσεις ποιούμενοι ἀπεκώλυσαν τοῦ ἀποτελεσθῆναι τὴν οἰκοδομὴν πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς τοῦ βασιλέως Κύρου. καὶ εἴρχθησαν τῆς οἰκοδομῆς ἔτη δύο ἕως τῆς Δαρείου βασιλείας.

Α Εσδ. 5,70

Ωργάνωσαν επί πλέον συγκεντρώσεις μεταξύ των λαών των και με δημαγωγίας τους παρεκίνησαν και έκαναν επιθέσεις εναντίον των Ιουδαίων, εις τρόπον ώστε παρημπόδισαν την ολοκλήρωσιν της οικοδομής του ναού καθ’ όλον τον χρόνον της ζωής του βασιλέως Κυρου. Δυο κατά συνέχειαν έτη εμποδίσθησαν οι Ισραηλίται από την ανοικοδόμησιν του ναού, μέχρις ότου ανεκηρύχθη βασιλεύς ο Δαρείος.