Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,7


Α Εσδ. 5,7

εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας ἀναβάντες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς παροικίας, οὓς μετῴκισε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα

Α Εσδ. 5,7

Αυτοί δε είναι οι Ιουδαίοι, που επέστρεψαν από τον τόπον της αιχμαλωσίας των και τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, είχε προηγουμένως μεταφέρει και εγκαταστήσει εις την Βαβυλώνα.