Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,66


Α Εσδ. 5,66

ὁμοίως γὰρ ὑμῖν ἀκούομεν τοῦ Κυρίου ὑμῶν καὶ αὐτῷ ἐπιθύομεν ἀφ᾿ ἡμερῶν Ἀσβασαρὲθ βασιλέως Ἀσσυρίων, ὃς μετήγαγεν ἡμᾶς ἐνταῦθα.

Α Εσδ. 5,66

διότι και ημείς όπως και σεις, υπακούομεν στον ίδιον Κυριον και προς αυτόν προσφέρομεν τας θυσίας μας, από της εποχής του Ασβασαρέθ του βασιλέως των Ασσυρίων, ο οποίος και μετέφερεν ημάς εδώ”.