Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,62


Α Εσδ. 5,62

ὥστε τὸν λαὸν μὴ ἀκούειν τῶν σαλπίγγων διὰ τὸν κλαυθμὸν τοῦ λαοῦ· ὁ γὰρ ὄχλος ἦν ὁ σαλπίζων μεγάλως, ὥστε μακρόθεν ἀκούεσθαι.

Α Εσδ. 5,62

Τοσον όμως ισχυρός και έντονος ήτο ο ολολυγμός και ο κλαυθμός των πρσεβυτέρων, ώστε ο λαός δεν ημπορούσε να ακούη καθαρά τα χαρμόσυνα σαλπίσματα, μολονότι εσάλπιζαν τόσον δυνατά, ώστε αυτά τα σαλπίσματα ηκούοντο από πολύ μακράν.