Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,6


Α Εσδ. 5,6

ὃς ἐλάλησεν ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως Περσῶν λόγους σοφοὺς ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ μηνὶ Νισὰν τοῦ πρώτου μηνός.

Α Εσδ. 5,6

Ο Ζοροβάβελ είναι αυτός, που ωμίλησε και είπε τόσον σοφούς λόγους προς τον βασιλέα των Περσών, τον Δαρείον, κατά τον πρώτον μήνα, τυν Νισάν, του δευτέρου έτους της βασιλείας του Δαρείου.