Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,53


Α Εσδ. 5,53

καὶ ἔδωκαν ἀργύριον τοῖς λατόμοις καὶ τέκτοσι καὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ καὶ χάρα τοῖς Σιδωνίοις καὶ Τυρίοις εἰς τὸ παράγειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ Λιβάνου ξύλα κέδρινα, διαφέρειν σχεδίας εἰς τὸν Ἰόπης λιμένα, κατὰ τὸ πρόσταγμα τὸ γραφὲν αὐτοῖς παρὰ Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως.

Α Εσδ. 5,53

Εδωσαν τότε χρήματα στους ξυλοκόπους, στους κτίστας, όπως επίσης τροφάς, ποτά και έλαιον στους κατοίκους της Σιδώνος και της Τυρου, δια να παρασκευάσουν αυτοί κέδρους από τον Λιβανον και να μεταφέρουν αυτάς με σχεδίας στον λιμένα της Ιόπης, σύμφωνα με την γραπτήν εντολήν, την οποίαν είχε δώσει ο Κύρος, ο βασιλεύς των Περσών,