Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,45


Α Εσδ. 5,45

καὶ κατῳκίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ τῇ χώρᾳ, οἵ τε ἱεροψάλται καὶ οἱ θυρωροὶ καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν.

Α Εσδ. 5,45

Οι ιερείς και οι Λευίται και οι άλλοι Ισραηλίται από τον λαόν εγκατεστάθησαν εις την Ιερουσαλήμ και την περιοχήν της. Οι δε ιεροψάλται και οι θυρωροί και ο άλλος Ισραηλιτικός λαός εις τας κώμας των.