Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,44


Α Εσδ. 5,44

καὶ δοῦναι εἰς τὸ ἱερὸν γαζοφυλάκιον τῶν ἔργων χρυσίου μνᾶς χιλίας καὶ ἀργυρίου μνᾶς πεντακισχιλίας καὶ στολὰς ἱερατικὰς ἑκατόν.

Α Εσδ. 5,44

να δώσουν στο ιερόν γαζοφυλάκιον του ναού δια τα έργα, που εμελλαν να γίνουν, χιλίας χρυσάς μνας και πέντε χιλιάδας αργυράς μνας και εκατόν ιερατικάς στολάς.