Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,39


Α Εσδ. 5,39

καὶ τούτων ζητηθείσης τῆς γενικῆς γραφῆς ἐν τῷ καταλοχισμῷ καὶ μὴ εὑρεθείσης, ἐχωρίσθησαν τοῦ ἱερατεύειν.

Α Εσδ. 5,39

Οταν ανεζητήθη εις τους φυλετικούς καταλόγους η γενεαλογική των καταγωγή και δεν ευρέθη, αυτοί απεκλείσθησαν από την ιερωσύνην.