Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,37


Α Εσδ. 5,37

καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὰς πατριὰς αὐτῶν καὶ γενεάς, ὡς ἐκ τοῦ Ἰσραήλ εἰσιν· υἱοὶ Δαλὰν τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαενάν, υἱοὶ Νεκωδὰν ἑξακόσιοι πεντηκονταδύο.

Α Εσδ. 5,37

Εκείνοι οι οποίοι δεν ημπόρεσαν να πιστοποιήσουν πειστικώς, ότι αι οικογένειαί των και η γενεά των ανήκουν εις την φυλήν του Ισραήλ ήσαν· η γενεά του Δαλάν, υιού του Βαενάν και η γενεά του Νεκωδάν εξακόσιοι πενήντα δύο.