Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,35


Α Εσδ. 5,35

πάντες οἱ ἱερόδουλοι καὶ οἱ υἱοὶ τῶν παίδων Σαλωμὼν τριακόσιοι ἑβδομηκονταδύο.

Α Εσδ. 5,35

Ολοι οι υπηρέται του ναού και οι απόγονοι των δούλων του Σολομώντος ήσαν τριακόσιοι εβδομήκοντα δύο.