Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,33


Α Εσδ. 5,33

υἱοὶ παίδων Σαλωμών, υἱοὶ Ἀσσαπφιώθ, υἱοὶ Φαριρά, υἱοὶ Ἰειηλί, υἱοὶ Λοζών, υἱοὶ Ἰσραήλ, υἱοὶ Σαφυΐ,

Α Εσδ. 5,33

Οι απόγονοι των δούλων του Σολομώντος ήσαν η γενεά του Ασσαπφιώθ, η γενεά του Φαριρά, η γενεά του Ιειηλί, η γενεά του Λοζών, η γενεά του Ισραήλ, η γενεά του Σαφυί,