Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,29


Α Εσδ. 5,29

οἱ ἱερόδουλοι, υἱοὶ Ἡσαῦ, υἱοὶ Ἀσιφά, υἱοὶ Ταβαώθ, υἱοὶ Κηράς, υἱοὶ Σουδά, υἱοὶ Φαλαίου, υἱοὶ Λαβανά, υἱοὶ Ἀγραβά,

Α Εσδ. 5,29

Οι υπηρέται του ναού ήσαν· η γενεά του Ησαύ, γενεά του Ασιφά, η γενεά του Ταβαώθ, η γενεά του Κηράς, η γενεά του Σουδά, η γενεά του Φαλαίου, η γενεά Λαβανά, η γενεά Αγραβά.