Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,27


Α Εσδ. 5,27

οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ἀσὰφ ἑκατὸν εἰκοσιοκτώ.

Α Εσδ. 5,27

Ιεροψάλται, οι απόγονοι του Ασάφ, ήσαν εκατόν είκοσι οκτώ.