Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,23


Α Εσδ. 5,23

υἱοὶ Σανάας τρισχίλιοι τριακόσιοι εἷς.

Α Εσδ. 5,23

Οι άνδρες οι από την Σαναά ήσαν τρεις χιλιάδες τριακόσιοι ένας.