Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,2


Α Εσδ. 5,2

καὶ Δαρεῖος συναπέστειλε μετ᾿ αὐτῶν ἱππεῖς χιλίους ἕως τοῦ ἀποκαταστῆσαι αὐτούς εἰς Ἱερουσαλὴμ μετ᾿ εἰρήνης καὶ μετὰ μουσικῶν τυμπάνων καὶ αὐλῶν·

Α Εσδ. 5,2

Ο δε Δαρείος έστειλε μαζή με αυτούς ως συνοδούς χιλίους ιππείς, δια να επαναφέρουν και αποκαταστήσουν αυτούς ασφαλείς εις την Ιερουσαλήμ, με μουσικά, τύμπανα και αυλούς.