Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,17


Α Εσδ. 5,17

υἱοὶ Βαιτηροὺς τρισχίλιοι πέντε. υἱοὶ ἐκ Βαιθλωμῶν ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖς.

Α Εσδ. 5,17

Οι άνδρες από την πόλιν Βαιτηρούς ήσαν τρεις χιλιάδες πέντε. Οι από την πόλιν Βαιθλωμών ήσαν εκατόν είκοσι τρεις.