Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,14


Α Εσδ. 5,14

υἱοὶ Ἀδωνικὰν ἑξακόσιοι τριακονταεπτά. υἱοὶ Βαγοΐ δισχίλιοι ἑξακόσιοι ἕξ. υἱοὶ Ἀδινοὺ τετρακόσιοι πεντηκοντατέσσαρες.

Α Εσδ. 5,14

Οι της γενεάς του Αδωνικάν ήσαν εξακόσιοι τριάκοντα επτά. Οι της γενεάς του Βαγοΐ ήσαν δύο χιλιάδες εξακόσιοι εξ. Οι της γενεάς του Αδινού τετρακόσιοι πενήντα τέσσαρες.