Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,11


Α Εσδ. 5,11

υἱοὶ Φαὰθ Μωὰβ εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰησοῦ καὶ Ἰωὰβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δεκαδύο.

Α Εσδ. 5,11

Οι της γενεάς του Φαάθ Μωάβ, δηλαδή οι απόγονοι του Ιησού και του Ιωάβ, ήσαν δύο χιλιάδες οκτακόσιοι δώδεκα.