Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 5,1


Α Εσδ. 5,1

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελέγησαν ἀναβῆναι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν κατὰ φυλὰς αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες καὶ οἱ παῖδες αὐτῶν καὶ αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.

Α Εσδ. 5,1

Επειτα από τα γεγονότα αυτά όσοι απεφάσισαν να επανέλθουν εις την Ιουδαίαν, ετακτοποιήθησαν κατά φυλάς και κατά πατριάς με τους αρχηγούς αυτών. Μαζή δέ με αυτούς ηκολούθησαν αι γυναίκες των, οι υιοί των, αι θυγατέρες, οι δούλοι και αι δούλαι των, όπως επίσης και τα κτήνη των.