Χωρίς κατηγορία

Α Εσδ. 1,20


Α Εσδ. 1,20

ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ἰωσίου ἤχθη τὸ πάσχα τοῦτο.

Α Εσδ. 1,20

Αυτό δε το Πασχα εωρτάσθη κατά το δέκατον όγδοον έτος της βασιλείας του Ιωσίου.