Χωρίς κατηγορία

Α Βασ. 30,9


Α Βασ. 30,9

καὶ ἐπορεύθη Δαυίδ, αὐτὸς καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ χειμάῤῥου Βοσόρ, καὶ οἱ περισσοὶ ἔστησαν.

Α Βασ. 30,9

Ο Δαυίδ εβάδισεν αυτός και οι εξακόσιοι άνδρες του και έφθασαν μέχρι του χειμάρρου Βοσόρ. Εκεί οι βραδυπορήσαντες έμειναν πίσω.