Χωρίς κατηγορία

Α Βασ. 28,17


Α Βασ. 28,17

καὶ πεποίηκε Κύριός σοι καθὼς ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρί μου, καὶ διαῤῥήξει Κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Δαυίδ.

Α Βασ. 28,17

Ο Κυριος έκαμεν εναντίον σου ο,τι είχε προφητεύσει δι’ εμού. Θα διαρρήξη ο Κυριος και θα αφαιρέση από σε την βασιλείαν σου και θα την δώση στον πλησίον σου, στον Δαυίδ.