Χωρίς κατηγορία

Α Βασ. 27,7


Α Βασ. 27,7

καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν, ὧν ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων τέσσαρας μῆνας.

Α Βασ. 27,7

Εμεινεν ο Δαυίδ εις την αγροτικήν εκείνην περιοχήν των Φιλισταίων επί τέσσαρες μήνας.