Χωρίς κατηγορία

Α Βασ. 17,29


Α Βασ. 17,29

καὶ εἶπε Δαυίδ· τί ἐποίησα νῦν; οὐχί ῥῆμά ἐστι;

Α Βασ. 17,29

Ο Δαυίδ απήντησε· “τι έκαμα λοιπόν τώρα. Ενα απλούν λόγον δεν είπα;”